تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزشی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی به مدت 17ساعت در مدیریت کرمان برگزار شد .

برگزاری دوره یآموزشی صورتهای مالی

دوره اموزشی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی باحضور 35نفر ازروساشعب به مدت 17ساعت برگزار شد
محسن سعیدی  مدر س این دوره مباحث مربوط به اهداف گزارشگری مالی ،آشنایی مالی اساسی ،انواع تجزیه وتحلیل ،اهمیت ساختاری سرمایه  وانواع گزارشهای حساب های مالی را به روسای شرکت کننده در دوره اموزشی توضیح داد.
آخرین بروزرسانی 1398/2/23