تازه های اخبار تازه های اخبار

با تلاش وجدیت در تمامی بخش ها وبرنامه ریزی از ابتدای سال دستیابی به اهداف تعیین شده پایان سال دست یافتنی خواهد بود

با برنامه ریزی هدفمند از ابتدای سال در راستای تحقق اهداف تلاش کنیم

حسین حاجی پور مدیرشعب استان با بیان این مطلب در اولین نشست روسای شعب سطح شهر کرمان ،قرار گرفتن مدیریت در منطقه سبز عملکردی را حاصل زحمت وتلاش تک تک کارکنان عنوان کرد وگفت تجزیه وتحلیل شاخص های ارزیابی عملکرد وشناسایی نقاط ضعف زمینه دستیابی شعب به اهداف را هموار می کند

حاجی پور با اشاره به  وزن شاخص های ارزیابی عملکرد سال 98 افزود حساب های صفر درصدی، وصول نقدی  ، خدمات کارمزد محور و وصول مطالبات  در ارزیابی عملکرد سال جدید از امتیاز بیشتری نسبت به سایر شاخص ها  برخوردارند .

وی برنامه ریزی وهدفگذاری  برای تحقق اهداف را از ابتدای سال ضروری دانست وگفت کسب امتیاز در بسیاری از شاخص ها راحت وقابل دست یافتنی هست وتنها نیازمندبه  تجزیه وتحلیل درست وکمی تلاش بیشتر است .

مدیر شعب استان در ادامه سهل ترین وآسان ترین راه  جذب منابع را وصول مطالبات عنوان کرد وبر پیگیری مستمر ودایمی شعب در این زمینه  تاکید کرد .

حاجی پور جذب منابع صفر درصدی وهمچنین وصول نقدی را از جمله عوامل تاثیر گذار در کاهش قیمت تمام شده پول دانست وبر تلاش مضاعف شعب درخصوص افزایش حسابهای صفردرصدی  و افزایش وصولی های نقدی تاکید کرد .

 

تلاش بر افزایش تعداد حساب های  صندوق یکم ، سپرده  سرمایه گذار ممتاز ، صدور ضمانت نامه ،کاهش قیمت تمام شده پول وافزایش نظارت بر عملکرد کارکنان وهمچنین کاهش بندهای بازرسی از جمله مواردی بود که مدیر شعب استان به آنان اشاره کرد .

 

آخرین بروزرسانی 1398/2/23