تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها به مدت 8ساعت در مدیریت کرمان برگزار شد .

برگزاری دوره آموزشی نظام پیشنهادات در مدیریت کرمان

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها ویژه روسای شعب تحت پوشش مدیریت به مدت 8ساعت وبا حضور 38نفر از روسای شعب تحت پوشش برگزار شد .
محمد جواد ناییجی مدر س این دوره آموزشی مباحث مربوط به این دروه آموزشی از جمله تعریف مدیریت مشارکتی ،اجزایی کلیدی برای اجرایی مشارکت کارکنان ،مفهوم نظام پیشنهادات ،مشارکت کارکنان در تفکر واندیشه سازمانی ،تاریخچه نظام پیشنهادها  در جهان وایران ،فلسفه وجودی نظام پیشنهادها  ،ویژگی های نظام موفق پیشنهادها ،مفهوم پیشنهاد ،فرایند کارشناسی پیشنهاد و...را برای حاضرین در دوره تشریح کرد .
آخرین بروزرسانی 1397/6/21