تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع ومصارف در مدیریت کرمان

برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع ومصارف

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان دوره آموزشی مدیریت منابع ومصارف به مدت 8ساعت وبا حضور 35نفر از کارکنان برگزار شد
محسن سعیدی مدرس دوره آموزشی مدیریت منابع ومصارف  ،آشنایی با مفهوم منابع ومصارف ،منابع مالی در بانک ،انواع سپردههای بانکها ،فرآیند تبدیل سپرده های  جذب شده به نقدینگی بانک ،تعریف منابع ومصارف ،مدیریت منابع ومصارف ورابطه آن با سود آوری بانک ،اهداف مدیریت منابع ومصارف ،ارکان مهم مدیریت منابع ومصارف ،مدیریت منابع ورابطه آن با بهای تمام شده پول ،نحوی تعیین بهای تمام شده پول در بانک ،درآمدهای مشاع وغیر مشاع بانک ،نقدینگی ،ریسک نقدینگی و...را برای شرکت کنندگان در این دوره آموزشی توضیح داد
آخرین بروزرسانی 1397/7/28