مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومي دو مرحله اي توليد و تحويل تعداد 600000 دسته 100 برگي سند واريز و برداشت

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومي دو مرحله اي توليد و تحويل تعداد 600000 دسته 100 برگي سند واريز و برداشت
شماره :
48/99/177

مناقصه عمومی دو مرحله ای تولید و تحویل تعداد 600000 دسته 100 برگی سند واریز و برداشت نمونه ½، شامل تهیه کاغذ ( کاربن لس سفید و زرد رنگ با گراماژ 50 الی 55) لیتوگرافی، زینک، فرم بندی و صحافی شامل برش، ترتیب، بسته بندی در کارتن همراه با شیرینگ طبق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به شماره 48/99/177

1-نام ، نشاني و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358225

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

تولید و تحویل تعداد 600000 دسته 100 برگی سند واریز و برداشت نمونه ½، شامل تهیه کاغذ ( کاربن لس سفید و زرد رنگ با گراماژ 50 الی 55) لیتوگرافی، زینک، فرم بندی و صحافی شامل برش، ترتیب، بسته بندی در کارتن همراه با شیرینگ طبق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ2.400.000.000(دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال) كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/10/21 می باشد.

ساعت : 10:59:00
تاريخ : 1399/10/20