مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاري دو سالانه سرويس، نگهداري ، پشتیبانی و به روز رسانی تجهیزات رایانه ای با تایید اداره کل فناوری اطلاعات، در سراسر کشور

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاري دو سالانه سرويس، نگهداري ، پشتیبانی و به روز رسانی تجهیزات رایانه ای با تایید اداره کل فناوری اطلاعات، در سراسر کشور
شماره :
48/97/66

1-نام و نشاني مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاري دو سالانه  سرويس، نگهداري ، پشتیبانی و به روز رسانی تجهیزات رایانه ای با تایید اداره کل فناوری اطلاعات، در سراسر کشور، به شرح مشخصات و اوصاف مندرج در قرارداد و ضمائم پیوست

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 4/100/000/000 ( چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال ) كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای  واگذاري دو سالانه  سرويس، نگهداري ، پشتیبانی و به روز رسانی تجهیزات رایانه ای با تایید اداره کل فناوری اطلاعات، در سراسر کشور، به شرح مشخصات و اوصاف مندرج در قرارداد و ضمائم پیوست

 آن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/02/19 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه

پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 88969737 و  85193768                     

ساعت : 08:41:00
تاريخ : 1398/02/19