مناقصه مناقصه

بازگشت

مزایده خودرو

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مزایده خودرو
شماره :
48/97/35
مهلت دريافت سند :
1348/10/11
مهلت ارسال سند :
1348/10/11
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1348/10/11

بانک مسکن در نظر دارد چهار دستگاه از خودروهای مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند :

  1. تاریخ انتشار: 1397/4/23 مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: 1397/04/30 تاریخ بازدید:1397/04/23 لغایت1397/04/27 ساعت00 :10 لغایت 00 :14 مهلت ارایه پیشنهاد: تا ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 1397/05/13  تاریخ بازگشایی:  روز چهارشنبه 1397/05/17 ساعت09:30 صبح تاریخ اعلام به برنده : ساعت 8:00 مورخ 1397/05/30

کلیه هزینه های برگزاری مزایده اعم از هزینه نشر آگهی مزایده و دستمزد کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد .)هزینه های فوق در حدود 000ر000ر15ریال میباشد.)

جهت شرکت در مزایده به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه  نمایید.

ساعت : 08:23:00
تاريخ : 1397/04/20