مدیریت شعب مرکز تهران مدیریت شعب مرکز تهران

مدیر شعب منطقه مرکز تهران
تلفن : 021-88381732
نمابر : 021-88381727
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی-کد پستی : 1581746113

معاون مالی وفناوری شعب منطقه مرکز تهران
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی-کدپستی 1581746113
تلفن : 021-88381725
نمابر : 021-88381727
معاون اجرایی شعب منطقه مرکز تهران
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی-کدپستی 1581746113
تلفن : 021-88381724
نمابر : 021-88381727