اداره کل حفاظت وامورایمنی اداره کل حفاظت وامورایمنی

بازگشت

معاون اداره کل حفاظت و امور ایمنی

حسن خداکرمی
معاون اداره کل حفاظت و امور ایمنی
تلفن : 021-66707297
نمابر : 021-66705828
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول-

ساختار سازمانی ساختار سازمانی