اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 88775948 - 021
نمابر : 021-88797823
اداره کل برنامه ریزی وارزیابی عملکرد - معاون
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-88797825
نمابر : 021-88797825
اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد - معاون برنامه ریزی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-88793552
نمابر : 021-88793552
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی