اداره کل سازمان وروش ها اداره کل سازمان وروش ها

اداره کل سازمان و روش ها - معاون بهبود روش های
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
تلفن : 021-88873634
نمابر : 021-88873634
اداره کل سازمان و روش ها - معاون سازماندهی
آدرس پستی : میدان ونک - خیابان عطار - ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
تلفن : 021-88873347
نمابر : 021-88873347
رییس اداره کل سازمان وروش ها
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
تلفن : 021-88781353
نمابر : 021-88781353
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی