معاون امور منابع انسانی معاون امور منابع انسانی

بازگشت

عضو هیات عامل بانک و معاون منابع انسانی

حسن شهرآشوب
عضو هیات عامل بانک و معاون منابع انسانی
تلفن : 021-82932200
نمابر :
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : اداره کل آموزش،اداره کل امور کارکنان،اداره کل رفاه کارکنان