اداره کل حوزه مدیریت اداره کل حوزه مدیریت

رییس اداره کل حوزه مدیریت
تلفن : 021-82932903
نمابر : 021-82932925
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم -کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱

معاون اجرایی اداره کل حوزه مدیریت
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم کدپستی:1994763811
تلفن : 021-82932900
نمابر : 021-82932925

ساختار سازمانی ساختار سازمانی