اداره کل حسابداري اداره کل حسابداري

رییس اداره کل حسابداری
تلفن : 021-64572177
نمابر :
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- کدپستی:1136844414

معاون اداره کل حسابداری
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-64572178
نمابر :
معاون اداره کل حسابداری
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-64572179
نمابر :

ساختار سازمانی ساختار سازمانی