رؤسای حوزه رؤسای حوزه

بازگشت

رئیس حوزه غرب استان تهران

مهرداد باشی
رئیس حوزه غرب استان تهران
تلفن : 021-65531555
نمابر :
آدرس پستی : تهران -اندیشه-فاز1-بلوارشهید دینا مالی-کوچه ارغوان9-پ4