رؤسای حوزه رؤسای حوزه

بازگشت

رئیس حوزه جنوب استان تهران

سعید تیزموند
رئیس حوزه جنوب استان تهران
تلفن : 021-36431416
نمابر :
آدرس پستی : قرچک،بلوار امام خمینی،خیابان شهید بالاخان زیادی پلاک 132