رؤسای حوزه رؤسای حوزه

بازگشت

رئیس حوزه جنوب استان خوزستان

هومن کنار کوهی
رئیس حوزه جنوب استان خوزستان
تلفن : 061-53229432
نمابر : 061-53225620
آدرس پستی : خوزستان - آبادان - خیابان شهید منتظری - ساختمان بانک مسکن - طبقه اول - پلاک 16