معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل حفاظت و امور ایمنی - معاون

حسن خداکرمی
اداره کل حفاظت و امور ایمنی - معاون
تلفن : 021-66707297
نمابر : 021-66701907
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول-