معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل بازاریابی - معاون

محبوبه عجم حسنی
اداره کل بازاریابی - معاون
تلفن : 021-66576537
نمابر : 021-66576537
آدرس پستی : خيابان آزادي- خيابان رودكي شمالي- نبش خيابان پرچم- طبقه فوقاني شعبه توحيد- اداره كل بازاريابي