معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون فنی

رضا علیخانی
اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون فنی
تلفن : 021-66722268
نمابر : 021-66735061
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول