معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل اعتبارات و تأمين مالي - معاون

تبسم فرجی
اداره کل اعتبارات و تأمين مالي - معاون
تلفن : 021-82932740
نمابر : 021-82932635
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم