معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل برنامه ریزی وارزیابی عملکرد - معاون

عبداله زوار چهار طاق
اداره کل برنامه ریزی وارزیابی عملکرد - معاون
تلفن : 021-88797825
نمابر : 021-88797825
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم