معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی و فناوری شعب استان هرمزگان

محمد علی احمدی نژاد
معاون مالی و فناوری شعب استان هرمزگان
تلفن : 076-32234086
نمابر : 076-32234083
آدرس پستی : بندر عباس- چهار راه بلوکی