معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی و فناوری شعب استان مرکزی

محمدرضا شمسي سربندي
معاون مالی و فناوری شعب استان مرکزی
تلفن : 086-32217201
نمابر : 086-32217103
آدرس پستی : اراک-خیابان امام خمینی- جنب سالن بیست و دوم بهمن