معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی وفناوری شعب اسنان کردستان

یونس احمدی
معاون مالی وفناوری شعب اسنان کردستان
تلفن : 087-33238383
نمابر : 087-33243083
آدرس پستی : سنندج-میدان آزادی-خیابان حسن آباد