معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اجرایی شعب استان کردستان

سعداله عزيز
معاون اجرایی شعب استان کردستان
تلفن : 087-33282131
نمابر : 087-33282131
آدرس پستی : سنندج-میدان آزادی- خیابان حسن آباد