معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اجرایی شعب استان کرمانشاه

ساسان یلی نژاد
معاون اجرایی شعب استان کرمانشاه
تلفن : 083-37249195
نمابر : 083-37249195
آدرس پستی : کرمانشاه-خیابان شهید اشرفی اصفهانی-نبش خیابان فاطمی