معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اجرایی شعب استان فارس

در حین انجام عملیات خطایی رخ داده است.
Expression postalcode is undefined on line 299, column 187 in 10157#10197#65132.
1<style> 
2  .all-person { 
3    display: table-row; 
4  float: right; 
5  width: 100%; 
6
7  .person { 
8    /*border-bottom: 1px solid #252525;*/ 
9    border:1px solid #f7f7f7; 
10    float: right; 
11    width: 100%; 
12
13  .person .first { 
14    border-bottom: 2px solid #252525; 
15
16 
17  .person.first.type1 { 
18    border-bottom: 1px solid #252525; 
19  /*  width:645px !important;*/ 
20
21 
22  .person.zoj{ 
23    background-color: #fff; 
24
25  .person.fard{ 
26    background-color: #f7f7f7 ; 
27
28 
29 
30  .person .left { 
31    float: left; 
32    padding: 20px; 
33
34  .person .right { 
35   width: 63%; 
36    float: right; 
37    padding: 10px 20px 10px 5px; 
38
39  @media screen and (min-width: 400px) and (max-width: 1024px) and (orientation: portrait) { 
40 
41  .person .right { 
42   width: 40%; 
43     
44
45
46 
47  .person.other .left { 
48    float: right; 
49    height: 100px; 
50    padding: 10px 20px 10px 5px; 
51    width: 510px; 
52
53 
54  .person.other .right { 
55    width: 80px; 
56    height:90px; 
57    float: right; 
58    padding: 18px; 
59
60 
61  .person .title { 
62    color: #64a000; 
63    font-weight: bold; 
64   /*  float: right; 
65    height: 25px;*/ 
66    clear: both; 
67
68 
69  .person .name { 
70    color: #252525; 
71    font-size: normal; 
72   /* float: right;*/ 
73    height: 25px; 
74    font-size: 11px; 
75    font-weight: bold; 
76    padding-top: 5px; 
77 
78
79  .person .info { 
80    color: #black; 
81    font-size: normal; 
82   /*  float: right;*/ 
83
84 
85  .person .info .phone ,.person .info .fax , .person .info .email , .person .info .address , .person .info .savabegh , .person .info .tahsilat{ 
86    color: #black; 
87    font-size: normal; 
88    text-align: justify; 
89   /* width: 445px;*/ 
90    background-position: right top; 
91    background-repeat: no-repeat; 
92    padding:0 30px 0 0; 
93
94  .person .info .phone{ 
95    padding-bottom: 13px; 
96    width: 117px; 
97		position: relative; 
98
99	.person .info .phone:before{ 
100	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -2px -1299px; 
101		width: 25px; 
102		content: ""; 
103		height: 20px; 
104		position: absolute; 
105		right: 0; 
106
107  .person .info .fax{ 
108    padding-bottom: 13px; 
109    width: 117px; 
110		position: relative; 
111
112	.person .info .fax:before{ 
113	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -27px -1298px; 
114		width: 25px; 
115		content: ""; 
116		height: 20px; 
117		position: absolute; 
118		right: 0; 
119
120 
121  .person .info .email{ 
122    padding-bottom: 13px; 
123		position: relative; 
124
125	.person .info .email:before{ 
126	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -74px -1300px; 
127		width: 25px; 
128		content: ""; 
129		height: 20px; 
130		position: absolute; 
131		right: 0; 
132
133 
134  .person .info .address{ 
135    padding-bottom: 13px; 
136		position: relative; 
137
138	.person .info .address:before{ 
139	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -50px -1297px; 
140		width: 25px; 
141		content: ""; 
142		height: 20px; 
143		position: absolute; 
144		right: 0; 
145
146	 
147	 .person .info .address{ 
148    padding-bottom: 13px; 
149		position: relative; 
150
151	 
152  .person .info .savabegh{ 
153    padding-bottom: 13px; 
154	  position: relative; 
155
156	.person .info .savabegh:before{ 
157	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -96px -1296px; 
158		width: 25px; 
159		content: ""; 
160		height: 20px; 
161		position: absolute; 
162		right: 0; 
163
164	 
165  .person .info .tahsilat{ 
166    padding-bottom: 13px; 
167		position: relative; 
168
169	.person .info .tahsilat:before{ 
170	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -119px -1296px; 
171		width: 25px; 
172		content: ""; 
173		height: 20px; 
174		position: absolute; 
175		right: 0; 
176
177	 
178	.tahsilat{ 
179		margin-right: 3px; 
180
181 
182  .person.other .address { 
183    width: 300px !important; 
184
185  .person.other .phone { 
186    width: 150px !important; 
187    float: right; 
188
189  .person.other .email { 
190    width: 300px !important; 
191
192  .person.other .fax { 
193    width: 150px !important; 
194    float: right; 
195
196  .person.other .right .image { 
197    border: 1px solid #ccc; 
198    padding: 1px; 
199
200  .person.first .left .image { 
201    border: 1px solid #ccc; 
202    padding: 1px; 
203
204 
205  .image > img { 
206    height: 163px; 
207    width: 135px; 
208
209 
210  .portlet-asset-publisher .header-title > span { 
211		display: none !important; 
212
213 
214 
215.image-viewer-control.carousel-control.left { 
216  right: 100px; 
217	position: fixed; 
218  top: 50% !important; 
219
220 
221.image-viewer-control.carousel-control.right { 
222  left:100px; 
223	position: fixed; 
224  top: 50% !important; 
225
226.image-viewer-close.close { 
227  font-size: 48px; 
228  font-weight: bold; 
229  height: 30px; 
230  left: 100px; 
231  opacity: unset; 
232  width: 40px; 
233	top:50px;  
234	background: #979797 none repeat scroll 0 0 !important; 
235  color: white !important; 
236	box-shadow: 0 0 0 1px white inset !important; 
237
238.yui3-widget.image-viewer.image-gallery.yui3-widget-positioned.yui3-widget-stacked.yui3-widget-modal.well { 
239  position: fixed; 
240	border: 2px solid #2aaae6; 
241  box-shadow: 0 0 0 1px; 
242	z-index:9000 !important; 
243	max-width : 800px; 
244	max-height : 500px; 
245
246.image-viewer-info { 
247  color: #ea3600 !important; 
248  font-size: 9px !important; 
249  padding: 0 5px; 
250
251.image-viewer-caption { 
252  font-size: 10px !important; 
253  padding: 0 5px; 
254
255</style> 
256 
257 
258<div style=" 
259  width: 100%; 
260  direction: ltr; 
261  padding: 0px 0px 5px 15px; 
262"> 
263  <a onclick="sendToPage();" target="_self" href="javascript:;" style="padding-left: 6px;"> 
264 
265    <img id="rjus_column1_0" src="/maskan-theme/images/custom/print.png" alt="چاپ"></a></div> 
266 
267 
268 
269 
270 
271<div class="all-person" id="all-person"> 
272   
273              <div class="person first type1" > 
274                <div class="left"> 
275                  <div class="image"> 
276                    <#assign imgUrl = image.getData()/> 
277                    <#if imgUrl?has_content> 
278                      <img width="120" height="160" src="${imgUrl}"/ style="height: 160px; width: 120px;"> 
279                      <#else> 
280                        <img width="120" height="160" src="/maskan-fall-theme/images/portlet/noimage110.png"/ style="height: 160px; width: 120px;"> 
281                    </#if> 
282                  </div> 
283                  <div class="more_image"></div> 
284                </div> 
285                <div class="right"> 
286                  <div class="name"> 
287									${fullname.getData()} 
288                    
289                  </div> 
290                  <div class="title"> 
291								 ${.vars['reserved-article-title'].data} 
292                    
293                  </div> 
294                  <div class="info"> 
295                    <div class="phone" style="padding-bottom: 13px;"><span class="lable">تلفن : </span><a style="color:#6f6f6f;" href="tel:${phone.getData()}"><span class="lable" style="float: left;">${phone.getData()}</span></a></div> 
296                    <div class="fax" style="padding-bottom: 13px; text-align: right;"><span class="lable">نمابر : </span><span class="lable" style="float: left;">${fax.getData()}</span></div> 
297                    <div class="email" style="text-align: right; padding-bottom: 13px;"><span class="lable">آدرس پست الکترونیکی : </span><a style="color:#505050;" href="mailto:${email.getData()}">${email.getData()}</a></div> 
298                    <div class="address" style="text-align: right; padding-bottom: 13px;"><span class="lable">آدرس پستی : </span>${address.getData()}</div> 
299										<div class="email" style="text-align: right; padding-bottom: 13px;"><span class="lable">کدپستی : </span>${postalcode.getData()}</div> 
300                    
301										<div style=""> 
302										 <#if degree.getData()?has_content> 
303													<div class="tahsilat"><span class="lable">تحصیلات : </span>${degree.getData()}</div></#if> 
304												<#if experiences.getData()?has_content> 
305													<div class="savabegh"><span class="lable">سوابق کاری : </span>${experiences.getData()}</div></#if> 
306												<#if management.getData()?has_content> 
307													<div class="savabegh"><span class="lable">مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : </span>${management.getData()}</div></#if> 
308 
309										</div> 
310								 
311                  </div> 
312                </div> 
313								 
314              </div> 
315							 
316</div> 
317 
318 <#if moreimage.getData()?has_content> 
319 <div class="span12"> 
320	<div class="owl-carousel owl-theme span10" id="news-slider"> 
321		<#list moreimage.getSiblings() as cur_newsimg> 
322			<a class="related-image" href="${cur_newsimg.getData()}"> 
323				<img src="${cur_newsimg.getData()}"/> 
324			</a> 
325		</#list> 
326  </div> 
327</div> 
328</#if> 
329 
330<script type="text/javascript" language="javascript"> 
331function popupwindow(url, title, w, h) { 
332  wLeft = window.screenLeft ? window.screenLeft : window.screenX; 
333  wTop = window.screenTop ? window.screenTop : window.screenY; 
334 
335  var left = wLeft + (window.innerWidth / 2) - (w / 2); 
336  var top = wTop + (window.innerHeight / 2) - (h / 2); 
337  return window.open(url, title, 'toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, copyhistory=no, width=' + w + ', height=' + h + ', top=' + top + ', left=' + left); 
338
339  function sendToPage() 
340
341    var tmp1=document.getElementById('all-person'); 
342 
343 
344 
345 
346    var output="<style>"+".all-person {display: table-row;width: 100%;font-size:14px;}" + 
347        ".person { /*border-bottom: 1px solid #252525;*/ border:1px solid #f7f7f7;float: right;width: 100%;font-size:12px;font-family: tahoma, serif;}" + 
348        ".person .first {" + 
349        "border-bottom: 2px solid #252525;" + 
350        "}" + 
351        ".person.first.type1 {" + 
352        "border-bottom: 1px solid #252525;" + 
353        "}" + 
354        ".person.zoj{" + 
355        " background-color: #fff;" + 
356        "}" + 
357        ".person.fard{" + 
358        " background-color: #f7f7f7 ;" + 
359        "}" + 
360        ".person .left {" + 
361        " float: left;" + 
362        " padding: 20px;" + 
363        "}" + 
364        " .person .right {" + 
365        " width: 300px;" + 
366        "float: right;" + 
367        "padding: 10px 20px 10px 5px;" + 
368        " }" + 
369        ".person.other .left {" + 
370        " float: right;" + 
371        " height: 100px;" + 
372        " padding: 10px 20px 10px 5px;" + 
373        " width: 510px;" + 
374        " }" + 
375        " .person.other .right {" + 
376        " width: 80px;" + 
377        " height:90px;" + 
378        "float: right;" + 
379        " padding: 18px;" + 
380        " }" + 
381        " .person .title {" + 
382        " color: #64a000;" + 
383        " font-weight: bold;" + 
384        " float: right;" + 
385        "height: 25px;" + 
386        " clear: both;" + 
387        " }" + 
388        " .person .name {" + 
389        " color: #252525;" + 
390        " font-size: normal;" + 
391        "  float: right;" + 
392        "   height: 25px;" + 
393        " font-size: 11px;" + 
394        " font-weight: bold;" + 
395        " }" + 
396        " .person .info {" + 
397        " color: #black;" + 
398        " font-size: normal;" + 
399        " float: right;" + 
400        " }" + 
401        " .person .info .phone ,.person .info .fax , .person .info .email , .person .info .address{" + 
402        "    color: #black;" + 
403        " font-size: normal;" + 
404        "float: right;" + 
405        "width: 314px;" + 
406        "  background-position: right top;" + 
407        "  background-repeat: no-repeat;" + 
408        " padding:0 30px 0 0;" + 
409        " }" + 
410        " .person .info .phone{" + 
411        " background-image:url('/maskan-fall-theme/images/portlet/phone_icon.png');" + 
412        " width: 117px;" + 
413        " }" + 
414        " .person .info .fax{" + 
415        "  background-image:url('/maskan-fall-theme/images/portlet/fax_icon.png');" + 
416        " width: 117px;" + 
417        " }" + 
418        ".person .info .email{" + 
419        "  background-image:url('/maskan-fall-theme/images/portlet/email_icon.png');" + 
420        " }" + 
421        " .person .info .address{" + 
422        "   background-image:url('/maskan-fall-theme/images/portlet/address_icon.png');" + 
423        " }" + 
424        " .person.other .address {" + 
425        "  width: 300px !important;" + 
426        " }" + 
427        "  .person.other .phone {" + 
428        "  width: 117px !important;" + 
429        " float: right;" + 
430        " }" + 
431        ".person.other .email {" + 
432        "  width: 300px !important;" + 
433        " }" + 
434        ".person.other .fax {" + 
435        " width: 117px !important;" + 
436        " float: right;" + 
437        " }" + 
438        ".person.other .right .image {" + 
439        " border: 1px solid #ccc;" + 
440        " padding: 1px;" + 
441        " }" + 
442        ".person.first .left .image {" + 
443        " border: 1px solid #ccc;" + 
444        " padding: 1px;" + 
445        " }" + 
446        " .image > img {" + 
447        "   height: 90px;" + 
448        "  width: 80px;" + 
449        "  }" + " .print-header {" + 
450        "width: 100%;direction:rtl;" + 
451        "}" + 
452        ".print-header .line {" + 
453        " border-bottom: 5px solid orange;" + 
454        " margin: 3px 0 10px;" + 
455        " width: 100%;" + 
456        " }" + 
457        "" + 
458        ".print-footer {" + 
459        " width: 100%;direction:rtl;" + 
460        "}" + 
461        ".print-footer .line {" + 
462        " border-bottom: 5px solid orange;" + 
463        "margin: 10px 0 3px;" + 
464        " width: 100%;" + 
465        " }"+ 
466        " </style>"+"<div class='print-header'>" + 
467        " <img src='/html/icons/maskan-logo.png'>" + 
468        " <div class='line'>" + 
469        "</div> " + 
470        "</div>"+"<font face='Tahoma' color='black'><table class='dapa_dir_css' width='95%' border='0' align='center' dir='rtl'><tr><td align='center'>"+tmp1.innerHTML+"</br></td></tr></table>"+"<div class='print-footer'>" + 
471        " <div class='line'></div> <div class='text'></div> </div>"+ 
472        "<table class='dapa_dir_css' align='center' dir='rtl'><tr><td align='center'><a href='javascript:;' onclick='print();'>"+ 
473        '\u0686\u0627\u067E'+"</a></td>"+ 
474        "<td width='70%'></td><td align='center'><a href='javascript:;' onclick='window.close();'>"+ 
475        '\u0628\u0633\u062A\u0646 \u067E\u0646\u062C\u0631\u0647'+"</a></td>"+ 
476        "</tr></table></font>"; 
477 
478 var OpenWindow = popupwindow("/liferay-theme/child.html", "mywin", 500,500); 
479 
480//   myWindow=window.open('','','width=200,height=100'); 
481  OpenWindow.document.write(output); 
482 
483 
484  OpenWindow.document.close(); //missing code 
485 
486 
487  OpenWindow.focus(); 
488  OpenWindow.print(); 
489 
490
491</script>