معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اداری و پشتیبانی شعب استان خوزستان

بهروز اندایش
معاون اداری و پشتیبانی شعب استان خوزستان
تلفن : 061-32231001
نمابر : 061-32231001
آدرس پستی : اهواز – خيابان آزادگان - خيابان شهيد عابدي – مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان