معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی و فناوری شعب استان خراسان رضوی

حميد رضا همت آبادي
معاون مالی و فناوری شعب استان خراسان رضوی
تلفن : 051-37680105
نمابر : 051-37680105
آدرس پستی : مشهد- بلوار خیام-نبش خیام 29