معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون ارزی مستقل مرکزی تهران

علی مسرور
معاون ارزی مستقل مرکزی تهران
تلفن : 021-64573003
نمابر : 021-66747954
آدرس پستی : تهران-میدان امام خمینی-خیابان فردوسی