معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی وفناوری استان بوشهر

مهدی جمالوندی
معاون مالی وفناوری استان بوشهر
تلفن : 077-33541707
نمابر : 077-33541797
آدرس پستی : بوشهر- خیابان امام خمینی