معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اجرایی شعب استان آذربایجان شرقی

محبوب قرصی
معاون اجرایی شعب استان آذربایجان شرقی
تلفن : 041-35299203
نمابر : 041-35537358
آدرس پستی : تبریز- خیابان امام خمینی-سه راه خاقانی