معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون شعب استان خراسان جنوبی

علیرضا حق پوی قاضیانی
معاون شعب استان خراسان جنوبی
تلفن : 056-32233190
نمابر : 056-32238979
آدرس پستی : بیرجند-نبش خیابان مدرس 6