معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اجرایی شعب استان آذربایجان غربی

اکبر ایرانی آرا
معاون اجرایی شعب استان آذربایجان غربی
تلفن : 044-33450172
نمابر : 044-33450172
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده