مدیرعامل مدیرعامل

دکتر محمود شایان
مدیرعامل
تلفن : 021-88772697
نمابر : 021-88884026
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه نهم
مدیریتها و ادارات تحت نظارت :
 • مدیریت امور حراست( اداره کل حفاظت و امور ایمنی،اداره کل حفاظت پرسنلی و اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد)
 • مدیریت امور  روابط عمومی و حوزه مدیریت(اداره کل روابط عمومی،اداره کل حوزه مدیریت )
 • معاونت مالی و پشتیبانی،معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات،معاونت طرح و برنامه،معاونت اعتباری،معاونت منابع انسانی،معاونت امور شعب و بازاریابی،معاونت حقوقی و وصول مطالبات
 • اداره کل بازرسی
 • اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 • اداره کل مدیریت ریسک
 • اداره کل گزینش
 • اداره کل حسابرسی داخلی
دکتر محمود شایان
رییس هیات عامل
تلفن : 021-88772697
نمابر : 021-88884026
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه نهم
مدیریتها و ادارات تحت نظارت :
 • مدیریت امور حراست( اداره کل حفاظت و امور ایمنی،اداره کل حفاظت پرسنلی و اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد)
 • مدیریت امور  روابط عمومی و حوزه مدیریت(اداره کل روابط عمومی،اداره کل حوزه مدیریت )
 • معاونت مالی و پشتیبانی،معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات،معاونت طرح و برنامه،معاونت اعتباری،معاونت منابع انسانی،معاونت امور شعب و بازاریابی،معاونت حقوقی و وصول مطالبات
 • اداره کل بازرسی
 • اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 • اداره کل مدیریت ریسک
 • اداره کل گزینش
 • اداره کل حسابرسی داخلی