تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور روساي شعب و دواير و كارشناسان مديريت اردبيل سياست اعتباري سال98 در مديريت اردبيل تشريح شد.

تشريح سياست اعتباري سال98 در مديريت اردبيل

دراين نشست معاون مدير شعب اردبيل با تشريح و بيان زواياي گوناگون اين بسته ، سياست اعتباري سال98 را بسيار روان و همه جانبه توصيف كرد و گفت سياست اعتباري سال98 هوشمندانه بوده و طوري طراحي شده است كه هم به وصول مطالبات و هم جذب منابع توجه خاصي دارد.واگر بحث بهداشت اعتباري و اعتبارسنجي رعايت شود با عمل به مفاد سياست هاي اعتباري سالجاري ميتوان از ايجاد مطالبات جلوگيري نمود.

 دراين نشست  معاون مدير شعب اردبيل  با  تشريح  و بيان  زواياي  گوناگون اين  بسته ، سياست اعتباري سال98 را  بسيار روان و  همه جانبه توصيف كرد و گفت سياست اعتباري سال98  هوشمندانه  بوده و طوري طراحي شده است كه هم به وصول مطالبات و هم جذب منابع توجه خاصي دارد.واگر بحث بهداشت اعتباري و اعتبارسنجي  رعايت شود با عمل به مفاد سياست هاي اعتباري سالجاري ميتوان از ايجاد مطالبات جلوگيري نمود.

 

 آقاي اكبر صفاري در ادامه  سخنان خود به  برگزاري جلسه بخشنامه خواني  و مطالعه دقيق بخشنامه ها درشعبه و انتقال اطلاعات  و تجربيات به  ساير همكاران  تاكيد و بيان داشت : افزايش اطلاعات بانكي همكاران و اشرافيت آنها به بخشنامه ها باعث مي شود ارائه خدمات بدون هر گونه اشتباه و تفسير به راي صورت گيرد و در نهايت موجبات رضايتمندي مشتريان فراهم و منافع بانك نيز حفظ و تامين شود.

درادامه، همكاران حاضر در جلسه  نظرات و ديدگاههاي خود در خصوص استفاده بهينه از موارد مطروحه در سياست هاي اعتباري سالجاري  را با يكديگر به اشتراك گذاشتند.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31